Regels plaatsen advertenties1. Baby.spullenhandel.nl is een advertentieplatformbaby.spullenhandel.nl is een platform waar een adverteerder advertenties kan plaatsen en een gebruiker deze advertenties kan bekijken.

baby.spullenhandel.nl is geen partij bij de overeenkomst die tussen een adverteerder en een gebruiker tot stand komt. adverteerders en gebruikers dienen onderlinge geschillen zelf op te lossen.

2. Algemene regels voor het plaatsen van een advertentie op de Website

2.1  advertenties die door een adverteerder op de Website worden geplaatst, dienen aan onderstaande algemene regels te voldoen. Daarnaast gelden aanvullende regels voor bepaalde groepen advertenties. Deze aanvullende regels kunnen afwijken van de onderstaande algemene regels. Wij adviseren u om altijd goed op te letten onder welke regels een advertentie valt.


2.2 Het opmaken van een advertentie: 


a. In iedere advertentie voor producten mag maar één concreet product worden aangeboden of worden gezocht.b. Elke titel en elke tekst van een advertentie dienen een omschrijving van het aangeboden of gezochte product of de aangeboden of gezochte dienst te bevatten.c. Titels en teksten van advertenties mogen alleen in het Nederlands of in het Engels zijn opgesteld.d. Het is niet toegestaan om gratis advertenties meer dan één keer op de Website te plaatsen. Het is niet toegestaan om gelijktijdig meerdere identieke advertenties op de website online/ geplaats te hebben. Het is niet toegestaan om hetzelfde object of dezelfde dienst in meer dan één advertentie tegelijk op de Website aan te bieden. Het is niet toegestaan om met gebruik van meer dan één account meerdere identieke advertenties of meerdere advertenties voor hetzelfde object of dezelfde dienst te plaatsen. e. Indien een advertentie voor het einde van de initiële advertentieperiode (of een verlenging van de advertentieperiode) van de Website wordt verwijderd, is het niet toegestaan om binnen de resterende looptijd van de oorspronkelijke advertentieperiode een identieke advertentie of een advertentie voor hetzelfde object of dezelfde dienst te plaatsen, tenzij daarvoor een gegronde reden bestaat (bijvoorbeeld het per ongeluk verwijderen van de advertentie of wanneerde koop onverwachtniet is doorgegaan).f. Iedere advertentie dient in de best bijpassende rubriek te worden geplaatst. 

2.3 advertentie inhoud die niet is toegestaana. De titel en de tekst van de advertentie mogen niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zijn. De titel en de tekst dienen het product dat ter verkoop wordt aangeboden of de dienst die wordt aangeboden juist en helder te beschrijven. b. Een advertentie mag in ieder geval geen discriminerende, pornografische, beledigende of en bedreigende of opruiende inhoud bevatten. Ook mag de inhoud geen politieke boodschappen en persoonsgegevens van derden bevatten of in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden.c. Het is niet toegestaan een advertentie te plaatsen met als enige doel het direct of indirect promoten van een bedrijf, behalve in de groep Diensten en Vakmensen.d. Het is niet toegestaan om foto’s bij een advertentie te plaatsen die geen betrekking hebben op het aangeboden product of de aangeboden dienst.e. In gratis advertenties mogen enkel websites worden vermeld of links naar websites worden opgenomen, indien daarvoor is betaald. Het is niet toegestaan om websites te vermelden of links naar websites op te nemen die geheel of gedeeltelijk gevuld zijn met links naar advertentiewebsites of naar advertenties die met name gericht zijn op het verwerken van advertentie-inkomsten door het genereren van kliks.f. Het is niet toegestaan om advertenties te plaatsen, die enkel zijn geplaatst om kliks op een bepaalde website te genereren.2.4 Illegale of onrechtmatige producten of diensten

Het is niet toegestaan producten aan te bieden die illegaal of onrechtmatig zijn of waarvan de handel is verboden. Het is ook niet toegestaan om diensten aan te bieden waarvan de uitvoering illegaal of onrechtmatig is. 

Zowel adverteerder als gebruiker dienen zelf altijd goed op te letten bij het aanbieden van en reageren op producten en diensten. adverteerders en gebruikers worden geacht zelf de wet- en regelgeving op het gebied van het desbetreffende product of dienst te kennen. Wij raden u aan om bij twijfel nadere inlichtingen of advies in te winnen, bijvoorbeeld op de website van de desbetreffende toezichthouder. Ook hierover bevat de lijst met verdachte of verboden producten of diensten suggesties.2.5 Geen inbreuk op intellectueel eigendomsrechten van derdena. Het is niet toegestaan om een product in een advertentie op te nemen dat inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. Dit houdt onder andere in dat het niet is toegestaan om een product aan te bieden dat


(i) inbreuk maakt op het auteursrecht van een andere partij, zoals het auteursrecht op software of muziek, of op een schilderij of een foto die door een andere partij is gemaakt, zonder toestemming van die andere partij;

(ii) inbreuk maakt op het merkenrecht van een andere partij, zoals een kledingstuk met daarop een logo van die andere partij dat zonder toestemming is geplaatst; of

(iii) inbreuk maakt op het modelrecht van een andere partij, zoals een tas die is nagemaakt zonder toestemming van die andere partij.

b. In de titel en tekst van de advertentie mag slechts de merknaam van het product worden gebruikt dat in de advertentie wordt aangeboden of gevraagd.c. In de titel of de tekst van de advertentie mag alleen de handelsnaam worden gebruikt van de onderneming waarvan het betreffende product of de betreffende dienst afkomstig is. Het noemen van handelsnamen behorende bij producten of diensten die niet in de advertentie worden aangeboden is niet toegestaan.d. Het product mag alleen in de tekst van de advertentie met andere producten worden vergeleken en niet in de titel. De vergelijking mag op geen enkele wijze verwarring scheppen over de oorspronkelijke herkomst van het product. Bij de vergelijking mag geen merknaam behorende bij het andere vergelijkbare product worden genoemd. e. Het is niet toegestaan een disclaimer in de advertentie op te nemen met betrekking tot de echtheid van het product dat in de advertentie wordt aangeboden. adverteerders dienen zich ervan te vergewissen dat hun producten echt zijn en verhandeld mogen worden, alvorens ze aan te bieden op baby.spullenhandel.nl.3. Het plaatsen van een advertentie3.1. Mijn baby.spullenhandel.nl

Een adverteerder plaatst zijn advertentie via 'producten' in na inloggen via zijn/haar persoonlijke dashboard op de website. Voordat een adverteerder een advertentie kan plaatsen dient hij dus eerst in te loggen.

Bij het aanmaken van een gebruikersaccount is het niet toegestaan om een adverteerdernaam te kiezen die een [url] of een gedeelte van een [url] bevat.

Het is niet toegestaan om uw inloggegevens aan derden te verstrekken. Het is niet toegestaan om inloggegevens van derden te gebruiken voor het plaatsen van advertenties.

3.2. Totstandkoming advertentieovereenkomst tussen baby.spullenhandel.nl en adverteerdera. Nadat de adverteerder heeft ingelogd, kan hij via de button 'Product' in zijn verkoopaccount een advertentie aanmaken. Tijdens het aanmaken van de advertentie kan de adverteerder door te klikken op 'het vergrootglas' een voorbeeld van de advertentie zien. De adverteerder kan de advertentie naar aanleiding van dit voorbeeld wijzigen. Na het zien van het voorbeeld kan op de button ‘Verzenden’ worden geklikt. Hiermee komt de advertentieovereenkomst (de "advertentieovereenkomst") tussen baby.spullenhandel.nl en de adverteerder bij gratis advertenties tot stand.

Bij betaalde advertenties komt de advertentieovereenkomst tot stand op het moment dat de betaalprocedure op de website is doorlopen bij het aanmeldproces. b. baby.spullenhandel.nl bewaart alle gegevens van iedere advertentieovereenkomst gedurende 14 dagen na verwijdering van de advertentie. Daarna zullen wij de gegevens van de advertentieovereenkomst bewaren zoals is beschreven in ons privacybeleid. Door middel van het contactformulier kan de adverteerder binnen 14 dagen onder vermelding van het e-mailadres waarmee de advertentie is geplaatst en onder vermelding van het advertentienummer deze gegevens opvragen. 3.3. Periode dat een advertentie op de Website blijft staan


Advertenties waarvoor geen bijzondere regels gelden blijven tenminste 28 dagen op de Website staan, mits aan de daarvoor geldende (betalings-)voorwaarden is voldaan en de adverteerder de advertentie niet zelf verwijdert.  Voor advertenties waarvoor bijzondere regels gelden, zult u de voorwaarden op onze Website te zien krijgen, voor het plaatsen van uw advertentie.

Indien het product dat in de advertentie wordt aangeboden, wordt verkocht, dient de advertentie te worden verwijderd. Bij verkoop van het product dat in de advertentie wordt aangeboden eindigt de advertentieovereenkomst tussen u en baby.spullenhandel.nl, en is baby.spullenhandel.nl haar verplichtingen onder de advertentieovereenkomst volledig nagekomen.4. Ontbindingsrecht4.1 Op het plaatsen van een advertentie kan in bepaalde gevallen het ontbindingsrecht zoals bedoeld in artikel 6:230o BW van het Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn.4.2 Het ontbindingsrecht is in ieder geval niet van toepassing op advertenties die op grond van het bepaalde in de gebruiksvoorwaarden (waaronder op grond van Hoofdstuk I, artikel 6) (i) van de Website zijn verwijderd of (ii) zijn geplaatst door gebruikers die zijn uitgesloten van de diensten van baby.spullenhandel.nl of waarvoor bepaalde beperkingen gelden.4.3 Tenzij anders overeengekomen gaat u ermee akkoord dat een advertentie direct, tijdens de wettelijke ontbindingstermijn, wordt geplaatst. Dit heeft gevolgen voor een eventueel van toepassing zijnd ontbindingsrecht. U verklaart tevens dat u afstand doet van een eventueel van toepassing zijnd ontbindingsrecht, zodra baby.spullenhandel.nl de advertentieovereenkomst is nagekomen.4.4 Indien het in artikel 4.1 bedoelde ontbindingsrecht van toepassing is op de door u geplaatste advertentie dan gaat u ermee akkoord dat indien u gebruik maakt van uw ontbindingsrecht, u aan baby.spullenhandel.nl een evenredige vergoeding verschuldigd bent voor de door baby.spullenhandel.nl geleverde diensten. In bepaalde gevallen zal deze evenredige vergoeding worden berekend op basis van het aantal dagen dat bij uw gebruik van uw ontbindingsrecht resteert van de overeengekomen advertentieperiode en/of het gemiddeld aantal biedingen op producten of diensten voor advertenties in dezelfde rubriek, zoals door baby.spullenhandel.nl van tijd tot tijd wordt vastgesteld.4.5 Indien u gebruik maakt van het ontbindingrecht zal baby.spullenhandel.nl de prijs van de dienst, verminderd met een evenredige vergoeding, binnen 14 dagen na uw ontbindingsverzoek aan u terugbetalen.


5. Biedingen zijn niet bindend5.1. Tenzij in deze gebruiksvoorwaarden anders is geregeld, is een bod op een product of dienst in een advertentie niet bindend. Een adverteerder is niet verplicht een dergelijk (redelijk) bod te accepteren. Indien een dergelijk bod door een adverteerder wordt geaccepteerd, verplicht dit de bieder niet tot aankoop. 5.2. Indien de advertentie vanwege het verlopen van de plaatsingstermijn of om een andere reden wordt verwijderd, zullen de bijbehorende biedingen en bestellingen ook worden verwijderd.

6. Regels voor het aanbieden van de prijs/betaalmethoden in een advertentie


6.1. Een adverteerder mag een gebruiker in een advertentie niet verplichten om bepaalde betaalmethoden te gebruiken. Klik hiervoor meer informatie over veilig betalen. 6.2. Het is een adverteerder niet toegestaan om in het prijsveld van de advertentie alleen een deel van de prijs te vermelden.6.3. Adverteerders die als ondernemer hun goederen en diensten aan particulieren aanbieden, zijn op basis van artikel 38 van de Wet op de omzetbelasting verplicht prijzen inclusief btw aan te geven in een advertentie.7. Melden van illegale of inbreukmakende advertenties aan baby.spullenhandel.nl7.1. Meldingen van advertenties in strijd met de Gebruiksvoorwaardena. Het contactformulier voor melding van Inbreuk kan alleen worden gebruikt door houders van intellectuele eigendomsrechten of hun gemachtigden en wettelijke instanties (zie meer hierover onder 6.2). advertenties die op andere wijze in strijd zijn met de Gebruiksvoorwaarden, zoals advertenties waarin illegale producten worden aangeboden of die smadelijke inhoud hebben, kunnen worden gemeld via het contactformulier. b. Misbruik van dit meldingssyteem wordt gezien als een handeling in strijd met de gebruiksvoorwaarden en kan ertoe leiden dat wij de onder hoofdstuk I, artikel 6 beschreven maatregelen jegens de betrokken melder treffen. 7.2. Meldingen ingeval van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten

a. Het “Melden van inbreuk” programma van baby.spullenhandel.nl is bedoeld om ervoor te zorgen dat in advertenties aangeboden producten geen inbreuk maken op het auteursrecht, het merkrecht of andere intellectuele eigendomsrechten van derden.b. Rechthebbenden kunnen melding maken van een advertentie die inbreuk maakt op hun rechten, en een verzoek indienen voor de verwijdering van deze advertentie door het contactformulier in te vullen en het naar baby.spullenhandel.nl te sturen volgens de instructies. Als het contactformulier juist en volledig is ingevuld en door baby.spullenhandel.nl is ontvangen, zal de betreffende advertentie worden verwijderd. 8. Wij geven geen garanties8.1. adverteerders en gebruikers dienen zelf voldoende onderzoek te verrichten en zich voldoende te laten informeren voordat zij een advertentie op de website plaatsen. Wij voeren geen controle uit op de kwaliteit van de inhoud van de advertentie, de veiligheid of de rechtmatigheid van de geadverteerde producten of diensten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van adverteerders om producten te verkopen of diensten aan te bieden en/of de bevoegdheid van gebruikers om producten te kopen of de diensten af te nemen. baby.spullenhandel.nl geeft daarover geen garantie.8.2. baby.spullenhandel.nl kan u ook niet garanderen  dat de producten of diensten die door adverteerders op de Website worden aangeboden voldoen aan uw verwachtingen.  9. Vrijwaring dienst advertenties en beperking aansprakelijkheid baby.spullenhandel.nl9.1. Iedere gebruiker vrijwaart baby.spullenhandel.nl voor aanspraken van derden met betrekking tot schade geleden door;


(i) het aangaan van een overeenkomst op basis van een advertentie,
(ii) het gebruik van via de Website gekochte producten; en
(iii) het gebruik van via de Website aangeboden diensten; en
(iv) het (beweerdelijk) inbreukmakende en/of anderszins onrechtmatige karakter van de (inhoud van de) advertentie en/of het geleverde product.


9.2.  De voorwaarden voor de beperking van de aansprakelijkheid van baby.spullenhandel.nl zijn opgenomen hoofdstuk I, artikel 8.10. Wijzigingen10.1. baby.spullenhandel.nl kan de website of delen daarvan, waaronder de advertentieduur, verlengingsmogelijkheden, de indeling van de groepen en rubrieken, de indeling van de website en zoekopties, te allen tijde en naar eigen inzicht wijzigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging aan te kondigen binnen redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd. 10.2. baby.spullenhandel.nl kan de prijzen van de betaalde advertenties of commisies ten allen tijde wijzigen. Indien tijdens de looptijd van een advertentieovereenkomst een prijsverhoging plaatsvindt die meer bedraagt dan het CBS consumentenprijsindex cijfer, dan heeft de adverteerder het recht deze advertentieovereenkomst te beëindigen. 
11. De advertentie kan ook elders worden gepubliceerd11.1. baby.spullenhandel.nl kan de advertentie en de inhoud daarvan gebruiken voor eigen publiciteitsdoeleinden. Dit houdt onder andere in dat een advertentie of een gedeelte daarvan door ons via andere distributiekanalen kan worden getoond, zoals op websites die deel uitmaken van de Spullenhandel.nl (zoals één van onze social media kanalen of andere websites behorende tot Spullenhandel.nl), websites van derden, in gedrukte media of op televisie.11.2. Door het plaatsen van een advertentie verstrek je baby.spullenhandel.nl automatisch een kosteloze, wereldwijde, onherroepelijke, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie om de advertentie en/of (delen van) de inhoud daarvan te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken (en aan derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) voor marketing-, promotie- en/of advertentiedoeleinden. Je garandeert dat je bevoegd bent deze licentie te verstrekken. 11.3. Wij kunnen voor publiciteitsdoeleinden derde partijen toegang verschaffen tot een advertentie om het hun mogelijk te maken deze en andere advertenties te promoten op websites van derden, via e-mail en door middel van andere kanalen. Deze promoties kunnen (delen van) de advertentie bevatten.11.4. De opmaak van advertenties kunnen dusdanig gewijzigd worden dat de advertenties toegankelijk zijn vanaf mobiele apparatuur of andere software applicaties van derden.11.5. De website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner) naar de websites van derden. Deze verwijzingen kunnen ook worden geplaatst in of naast een advertentie. baby.spullenhandel.nl heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website.