Algemene voorwaarden

1. Welkom bij baby.spullenhandel.nl!

Welkom bij www.baby.spullenhandel.nl  (de "Website") en hartelijk dank voor uw bezoek.

Deze gebruiksvoorwaarden (de "gebruiksvoorwaarden") zijn met ingang van 1 maart 2017 van toepassing op ieder gebruik van de website baby.spullenhandel.nl  (de "Website") (zowel via uw computer als via mobiele apparatuur of enige andere software applicatie), op alle diensten die door baby.spullenhandel.nl  worden aangeboden en op alle overeenkomsten die baby.spullenhandel.nl  aangaat voor het gebruik van de Website en de diensten.

Door het bezoeken van onze website gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Baby.spullenhandel.nl raadt iedereen die gebruik maakt van de website of van een van deze diensten (een "gebruiker") aan, deze gebruiksvoorwaarden vooraf te lezen. baby.spullenhandel.nl  kan deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan ze regelmatig te lezen.

2. Aanvullende voorwaarden voor verschillende diensten van baby.spullenhandel.nl 

Voor de diensten baby.spullenhandel.nl  voor het plaatsen van advertenties en voor betaalde advertenties gelden aanvullende gebruiksvoorwaarden. Deze aanvullende gebruiksvoorwaarden zijn een onderdeel van de gebruiksvoorwaarden, en zullen altijd voorgaan in het geval zij conflicteren met een of meerdere andere gebruiksvoorwaarden. Dit wordt apart gemeld op het moment dat u een dienst waarop deze aanvullende gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn, afneemt. 

3. Bescherming van uw privacy

In ons Privacy beleid wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u onze Website gebruikt.

4. Minderjarigen

De diensten van baby.spullenhandel.nl  zijn slechts toegankelijk voor minderjarige Gebruikers indien zij daarvoor toestemming hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger of het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd de betreffende handeling zelfstandig verricht.

5. Niet toegestaan gebruik van de Website

De inhoud van de website mag door de gebruiker niet worden gekopieerd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden behoudens RSS feeds voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten tot een maximum aantal van 100 Advertenties of 100 hyperlinks naar Advertenties. Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld gebruik in persoonlijke web-blogs of andere persoonlijke websites. Het is de gebruiker niet toegestaan de inhoud van de website te wijzigen, anders dan beschreven in deze gebruiksvoorwaarden.

Het is de gebruiker niet toegestaan om persoonsgegevens van gebruikers die een advertentie plaatsen op de website ("adverteerders") (waaronder e-mailadressen en telefoonnummers) te verzamelen en/of adverteerders te benaderen voor het aanbieden van eigen producten en/of diensten.

Op de databank met advertenties rust het databankrecht van baby.spullenhandel.nl . Dit houdt onder meer in dat het de gebruiker niet is toegestaan een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank met advertenties op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank met advertenties herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de databankenwet, tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten is voldaan. Ook is het de gebruiker niet toegestaan om hyperlinks naar advertenties op een andere website weer te geven, tenzij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van baby.spullenhandel.nl  is verkregen, of tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten is voldaan.

Tenzij baby.spullenhandel.nl  daarvoor toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld in het geval van API partners), is het niet toegestaan om advertenties op de website te plaatsen via een geautomatiseerd systeem, of op enige andere wijze dan aangegeven.

Het is niet toegestaan om advertenties namens of in opdracht van derden te plaatsen, tenzij baby.spullenhandel.nl  daarvoor toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld in het geval van API partners).

6. Misbruik van de Website en de gevolgen hiervan

Voor uw veiligheid en om misbruik tegen te gaan worden e-mailadressen afgeschermd door baby.spullenhandel.nl . Uw reactie op een advertentie en eventuele vervolgberichten tussen koper en adverteerder worden via de servers van baby.spullenhandel.nl verzonden. 

Voor het melden van illegale en inbreuk makende advertenties, beledigende inhoud en andere problemen verzoeken wij u gebruik te maken van het Meld aan baby.spullenhandel.nl -systeem; zo kunnen wij er samen voor zorgen dat de site zo schoon en veilig mogelijk blijft. Klachten omtrent oplichting kunt u melden via ons contactformulier. 

Indien wij aanwijzingen en/of klachten van andere gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde Gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de gebruiksvoorwaarden en/of het privacybeleid, dan kunnen wij – indien wij daartoe aanleiding zien – om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers onder meer de onderstaande maatregelen treffen. baby.spullenhandel.nl kan deze maatregelen ook treffen indien u op onredelijke wijze gebruik maakt van de website, bijvoorbeeld indien uw gebruik andere gebruikers hindert of de goede werking van de Website verstoort:

a. baby.spullenhandel.nl  kan de desbetreffende gebruiker uitsluiten van de diensten van baby.spullenhandel.nl  of bepaalde functionaliteiten voor deze gebruiker beperken. U kunt hier denken aan bijvoorbeeld schorsing van de account van de betreffende gebruiker, het verwijderen van beoordelingen, het beperkt kunnen plaatsen van advertenties of reacties; en/of

b. baby.spullenhandel.nl  kan een of meerdere advertenties van de gebruiker verwijderen zonder restitutie van het door gebruiker betaald bedrag. 

baby.spullenhandel.nl  kan in het kader van de bovengenoemde maatregelen de persoonsgegevens van de betrokkenen verwerken. Indien daartoe aanleiding is kan baby.spullenhandel.nl  binnen de grenzen van de wet, de persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven, bijvoorbeeld aan de politie. Hoe dit in zijn werk gaat staat verder omschreven in ons Privacybeleid.

7. Wij geven geen garanties

Wij kunnen u niet garanderen dat onze diensten altijd zullen voldoen aan uw verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat de Website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de website of delen daarvan kan worden verkregen. Alle informatie en getallen op de Website zijn onder voorbehoud  van spel- of typefouten. 

8. Beperking aansprakelijkheid baby.spullenhandel.nl 

 Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een gebruiker lijdt door

(i) gebruik van de diensten van baby.spullenhandel.nl ;

(ii) het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de website of delen daarvan;

(iii) onjuiste informatie op de website;

(iv) afname van diensten van derden of gebruik van gekochte producten via de website; of

(v) wijzigingen in de diensten van baby.spullenhandel.nl  of wijzigingen in of op de website. 

Indien wij om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk zijn, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal a) de totale vergoeding die de gebruiker aan baby.spullenhandel.nl  heeft betaald gedurende de 6 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan, of (b) € 150, al naar gelang wat hoger is.

9. Wijzigingen van de diensten en de Website

baby.spullenhandel.nl  kan de website of delen daarvan ten alle tijden wijzigen. Tevens kunnen wij ten alle tijden onze diensten wijzigen of beëindigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd. 

10. Websites en diensten van derden

De website bevat verwijzingen naar de websites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner). baby.spullenhandel.nl  heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website. Indien u vragen over deze regels van websites van derden heeft, dan verwijzen wij u graag naar hun desbetreffende websites. Dit geldt ook voor het gebruiken van de diensten van externe dienstverleners, zoals van betaaldiensten van derden. Het gebruik van deze diensten zal dan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener vallen. 

11. Klachtenregeling

Klachten over de dienstverlening van baby.spullenhandel.nl  kunt u indienen door middel van het contactformulier. Klachten dienen binnen bekwame tijd nadat u een gebrek in de dienstverlening heeft geconstateerd te worden ingediend, waarbij een termijn van 2 maanden in ieder geval tijdig zal zijn. Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Wij zullen ernaar streven binnen 14 dagen na het indienen van de klacht te reageren. In geval dit niet mogelijk is, zullen wij u binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording. 

12. Overige bepalingen

Baby.spullenhandel.nl  (“baby.spullenhandel.nl ”) is onderdeel van Spullenhandel.nl gevestigd aan de Tarbotstraat 5, 3192 BS te Rotterdam. baby.spullenhandel.nl  heeft telefoonnummer 010-3073680, BTW nummer NL134500520 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57759189.

Baby.spullenhandel.nl  kan de gebruiksvoorwaarden of delen daarvan te alle tijde wijzigen. baby.spullenhandel.nl zal ernaar streven om een dergelijke wijziging binnen redelijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen. De wijzingen worden van kracht binnen redelijke termijn nadat deze zijn aangekondigd, of nadat u na de wijziging opnieuw van de website en/of de diensten van baby.spullenhandel.nl  gebruik heeft gemaakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt.

Indien wij een bepaling in de gebruiksvoorwaarden niet afdwingen, dan heeft dat niet tot gevolg dat wij afstand doen van het recht dit op een later tijdstip of jegens een andere gebruiker wel af te dwingen. Afspraken die afwijken van hetgeen is bepaald in de gebruiksvoorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk door baby.spullenhandel.nl  zijn bevestigd. Indien een of meerdere bepalingen van de gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige bepalingen van de gebruiksvoorwaarden onverlet. 

Kennisgevingen aan baby.spullenhandel.nl  (anders dan inzake inbreuk makende of op andere wijze onrechtmatige advertenties)  kunnen worden gericht aan baby.spullenhandel.nl  aan de Tarbotstraat 5, 3192 BS te Rotterdam. Kennisgevingen aan gebruikers zullen worden gestuurd naar het opgegeven e-mail adres, of per aangetekende post ingeval hiertoe aanleiding is en een adres beschikbaar is. Kennisgevingen gedaan per aangetekende post zullen worden geacht te zijn ontvangen 5 (vijf) werkdagen na de datum van verzending.

Baby.spullenhandel.nl is te allen tijde gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomsten die betrekking hebben op de diensten van Baby.spullenhandel.nl over te dragen aan een van haar groepsvennootschappen. Gebruikers zullen hierover worden geïnformeerd.

Deze gebruiksvoorwaarden vormen de hele overeenkomst tussen baby.spullenhandel.nl en u en vervangen alle eerdere overeenkomsten. De overeenkomsten die volgen uit alle diensten van baby.spullenhandel.nl  en de gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. In het geval van een geschil voortvloeiend uit deze overeenkomsten of uit de Gebruiksvoorwaarden, zal enkel de rechtbank te Rotterdam bevoegd zijn, tenzij het geschil is voorgelegd aan de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken. Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform. Indien de Gebruiker handelt als consument (een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf), dan heeft deze gebruiker verder de optie om binnen een maand nadat baby.spullenhandel.nl  zich op de bevoegdheid van de rechtbank Rotterdam beroept, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.